Päikselised sihtkohad ootavad Sind!

Novatours reisitingimused

Novatours OÜ, registrikood 11013879, tel. 6668020, info@novatours.ee

1. Üldsätted
1.1. Käesolevates reisitingimustes (edaspidi Tingimused) on Reisikorraldajaks OÜ Novatours ja Reisijaks Reisikorraldaja poolt korraldataval reisil osaleja ning kelle vahel on sõlmitud Reisiteenuste leping.
1.2. Vahendajaks on Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisi vahendav isik.
1.3. Reisiteenuste lepinguks on Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud leping, mille alusel kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale reisiteenuseid ning Reisija kohustub maksma selle eest tasu.
1.4. Käesolevates Tingimustes nimetatud reisiteenustena on käsitletavad vaid Reisikorraldaja poolt osutatavad reisiteenuste kogumid ehk pakettreisid. Tingimused ei reguleeri Reisikorraldaja poolt pakutavate üksikute reisiteenuste osutamist.
1.5. Reisikorraldajal on ühepoolselt õigus muuta Tingimusi osaliselt ja/või jätta Tingimused osaliselt kohaldamata ühekordselt pakutavate ja/või kindla ajavahemiku kestel reklaamitavate reisiteenuste puhul, eelkõige viimase hetke pakkumised, müügiedendamise kampaaniate raames tehtavad soodus- või eripakkumised.

2. Reisiteenuste lepingu sõlmimine ja jõustumise tagajärjed
2.1. Reisiteenuste leping loetakse sõlmituks hetkest, kui täidetud on alljärgnevad eeldused
2.1.1. Reisikorraldaja või Vahendaja on Reisijale esitanud tutvumiseks reisikirjelduse ning Tingimused ja
2.1.2. Reisija on tasunud reisi eest Tingimustes sätestatud korras ettemaksu või kogu reisi maksumuse.
2.2. Reisiteenuste lepingu sõlmimise tagajärjel muutub Reisikorraldajale siduvaks kohustus osutada Reisijale viimase poolt väljavalitud reisiteenuseid. Kui Reisikorraldaja ja Reisija ei lepi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku teisiti, on Reisikorraldaja kohustus osutada reisiteenuseid piiratud Reisikorraldaja poolt oma kodulehe, reisikataloogi või suunatud pakkumise vahendusel Reisijale teatavaks tehtud reisikirjeldusega.

3. Reisiteenuste eest tasumine
3.1. Juhul, kui reisiteenuste väljavalimisel (broneerimisel) on nende osutamiseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva, tasub Reisija hiljemalt reisikinnituse väljastamisele järgneval tööpäeval Reisikorraldajale ettemaksuna vähemalt 20% reisiteenuse maksumusest. Sellisel juhul tasub Reisija ülejäänud reisiteenuste maksumuse hiljemalt 30 kalendripäeva enne reisiteenuste kasutamist. Juhul, kui Reisija broneerib reisiteenuseid vähem kui 30 kalendripäeva enne reisiteenuste osutamist, kohustub Reisija tasuma koheselt kogu tasumisele kuuluva summa.
3.2. Juhul, kui Reisija ei ole tasunud tähtaegselt reisiteenuste eest tasumisele kuuluvat summat, on Reisikorraldajal õigus reisiteenuste lepingust taganeda ning jätta Reisija poolt ettemaksuna tasutud summa leppetrahvina endale.

4. Reisiteenuste maksumus ja maksumuse suurendamine
4.1. Reisiteenuste maksumusse kuuluvad reisikinnitusel ja arvel märgitud teenused. Kui Reisija jätab mõne reisiteenuste maksumusse kuuluva teenuse kasutamata, ei ole tal õigust nõuda reisiteenuste hinna alandamist. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei kuulu reisiteenuste hinna sisse viisa, ekskursioonid, reisikindlustus.
4.2. Reisikorraldajal on pärast Reisiteenuste lepingu sõlmimist ja tingimusel, et sellest teavitatakse Reisijat vähemalt 21 kalendripäeva enne reisi algust ette, õigus reisiteenuste maksumust suurendada juhul, kui
4.2.1. muutuvad Eesti Vabariigi või reisi sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, tingimusel, et need mõjutavad reisiteenuste maksumust;
4.2.2. muutuvad transpordi- või majutusteenuse hinnad, tingimusel, et need ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja neid ei olnud võimalik Reisiteenuste lepingut sõlmides ette näha;
4.2.3. muutuvad reisiteenuste suhtes kohaldatavate valuutade vahetuskursid.
4.3. Reisiteenuste maksumuse suurendamisel võetakse aluseks Reisiteenuste lepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele liidetakse Tingimuste punktides 4.2.1. -.4.2.3. nimetatud teenuste ja/või maksude suurenemine ja/või vahetuskursi muutumine osas, mida ei ole eelnevalt arvestatud reisiteenuste maksumusse.
4.4. Reisija on kohustatud viivitamatult pärast Reisikorraldajalt Tingimuste punktis 4.2. nimetatud teate saamist:
4.4.1. tasuma Reisikorraldajale reisiteenuste suurendamise järgse Reisiteenuste maksumuse või
4.4.2. teatama Reisikorraldajale soovist Reisiteenuste lepingust taganeda või
4.4.3. teatama taganemise asemel soovist reisiteenuste asendamiseks vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist või taganeda Reisiteenuste lepingust.
4.5. Reisiteenuste lepingust taganemisel Tingimuste punktis 4.2. nimetatud põhjustel, kohustub Reisikorraldaja tagastama Reisijale reisiteenuste maksumuse täies ulatuses.
4.6. Juhul, kui Reisija ei teavita Reisikorraldajat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul arvates Reisikorraldajalt teate saamist soovist kasutada Tingimuste punktides 4.4.1. – 4.4.3. sätestatud õiguseid, loeb Reisikorraldaja, et Reisija on Reisiteenuste lepingust taganenud ning tagastab Reisijale reisiteenuste maksumuse täies ulatuses.

5. Reisiteenustest taganemine või reisiteenuste muutmine
5.1. Lisaks Tingimuste punktis 4 sätestatule on Reisijal enne reisi toimumist õigus Reisikorraldajale hüvitist maksmata Reisiteenuste lepingust taganeda juhul
5.1.1. kui on toimunud oluline reisiteenuste muutumine, tingimusel, et Reisija on viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul pärast Reisikorraldajalt vastavasisulise teate saamist esitanud Reisikorraldajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Reisiteenuste lepingust taganemise avalduse. Olulise reisiteenuste muutumisena ei käsitleta vääramatu jõu ilmnemisest tulenevat Reisikorraldaja võimatust täita Reisiteenuste lepingus sätestatud kohustusi;
5.1.2. kui Reisilepingu sõlmimisest on möödunud kuni kaks nädalat, kuid mitte hiljem, kui 31 päeva enne reisi toimumist;
5.1.3 kui Reisiteenuste leping on sõlmitud hetkel, millal reisi toimumiseni on jäänud 3-30 päeva ja Reisiteenuste lepingust taganemine toimub 24 tunni jooksul pärast Reisiteenuste lepingu sõlmimist.
5.2. Reisijal on Tingimuste punktis 5.1.1. nimetatud põhjuse ilmnemisel õigus Reisiteenuste lepingust taganemise asemel nõuda reisiteenuste asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist.
5.3. Reisija poolsel Reisiteenuste lepingust taganemisel muudel Tingimustes nimetamata juhtudel kohustub Reisija tasuma Reisikorraldajale hüvitist alljärgnevas suuruses:
5.3.1. 20% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 28 päeva;
5.3.2. 40% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 28 kuni 15 päeva;
5.3.3. 60% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 14 kuni 11 päeva;
5.3.4. 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 10 või vähem päeva;
5.3.5. 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui Reisiteenuste leping on sõlmitud Tingimuste punktis 1.5. nimetatud pakkumise põhjal juhul, kui pakkumise tingimused ei näe ette teisiti.
5.4. Reisija poolseks Reisiteenuste lepingust taganemiseks loetakse ka juhtumit, mille kohaselt ei ole Reisija, ilma eelnevat taganemise avaldust esitamata, ilmunud ettenähtud ajal reisi alguspunkti ja/või Reisija ei saa reisi alustada puuduvate või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu. Sellisel juhul kohaldub vastavalt Tingimuste punktis 5.3. sätestatu.
5.5. Reisijal on õigus muuta Reisiteenuste lepingus nimetatud Reisija nime, tellitud hotelli ja reisi kuupäeva muuta, hüvitades Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud (bürookulud) summas 45 eurot inimese kohta ning Reisikorraldaja poolt vahetult kantud kulud (viisa, lennupilet, hotell jms). Muudatustest tuleb Reisikorraldajat viivitamatult kirjalikult teavitada. Kui broneeringus muudetakse korraga nii Reisija nime, hotelli kui ka reisi kuupäeva, käsitleb Reisikorraldaja seda Reisiteenuste lepingust taganemisena ja kohaldub Tingimuste punktis 5.3. sätestatu.
5.6. Reisi kuupäeva ja/või Reisija nime muutmisel juhul, kui reisiteenuste osutamine põhineb liinilendudel, hüvitab Reisija Reisikorraldaja lennupileti(te) maksumuse täies ulatuses.
5.7. Reisiteenuste lepingu muutmisel muudel juhtudel kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud, mille ulatuse ja tasumise tähtajad teatab Reisikorraldaja Reisijale hiljemalt 3 päeva jooksul arvates vastavasisulise teate saamisest.
5.8. Võimalikest reisitõrgetest tulenevate kahjude hüvitamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemiskindlustuse.

Alates 07.11.2013 kehtivad broneerimisel uued reisitingimused, kuhu on sisse viidud broneeringu tühistamise hüvitisega seotud muudatused.
Muudatused kehtivad kõikidele uutele broneeringutele, mis on vormistatud alates 07. novembrist 2013. Muudetud reisitingimused kehtivad nii Talv 13/14 kui Suvi 14 broneeringutele.

Suvi 2014 varajase tellija soodustusega reisipakettidele kehtivad varajase tellija tingimused.

Reisitingimustes on muudatused punktis 5.3.1-5.3.5:
5. Reisiteenustest taganemine või reisiteenuste muutmine
5.3. Reisija poolsel Reisiteenuste lepingust taganemisel muudel Tingimustes nimetamata juhtudel kohustub Reisija tasuma Reisikorraldajale hüvitist alljärgnevas suuruses:

20% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva;
5.3.2. 40% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva;
60% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 14 kuni 11 kalendripäeva;
100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 10 või vähem kalendripäeva;
100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui Reisiteenuste leping on sõlmitud Tingimuste punktis 1.5. nimetatud pakkumise põhjal ning juhul, kui pakkumise tingimused ei näe ette teisiti.

Kokkuvõtteks – alates 07.11.2013 ei kehti enam eelnevalt reisilepingus olnud tingimus:
5.3.1 60 eurot reisija kohta juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 31 päeva

6. Reisija kohustused ja vastutus
6.1. Reisija on kohustatud:
6.1.1. tutvuma käesolevate Tingimustega ning hotellide ja pakutavate teenuste kohta käiva üldinfornatsiooni ja olulise teabega, mida on võimalik leida kas Reisikorraldaja kataloogis, hinnakirjast või Reisikorraldaja kodulehelt www.novatours.ee;
6.1.2. reisidokumentide kättesaamisel kontrollima koheselt nende vastavust tema poolt soovituga ning võimalike ebatäpsuste ilmnemisel teavitama nendest viivitamatult Vahendajale või Reisikorraldajale
6.1.3. reisi kestel järgima hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning reisi sihtriigi ametivõimude ettekirjutisi;
6.1.4. oma käitumisega mitte häirima kaasreisijaid. Vastasel korral võidakse Reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisiteenuste maksumuse tagasisaamisele.
6.2. Reisija vastutab:
6.2.1. kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus või tegevusetus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele;
6.2.2. reisikindlustuse hankimise, olemasolu ja kehtivuse eest;
6.2.3. oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustub kontrollima oma passi vm reisidokumentide vastavust nõuetele.
6.3. Juhul, kui reisijale ei väljastata reisi sihtriiki või sinna jõudmiseks läbivatesse riikidesse viisat või ei lubata teda nimetatud riikidesse siseneda, kannab Reisija kõik enda tagasitulekuga seonduvad kulud ning ei oma õigust nõuda tagasi kasutamata Reisiteenuste maksumust.

7. Reisikorraldaja vastutus
7.1. Reisikorraldaja vastutab reisiteenuste osutamise vastavuse eest esitatud kirjeldusele.
7.2. Reisikorraldaja ei vastuta:
7.2.1. vääramatu jõu tagajärjel (eelkõige loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.) tekkinud kahju eest;
7.2.2. Reisija enda tegevusest või tegevusetusest põhjustatud kahju eest;
7.2.3. Reisija haigestumise, kuriteo ohvriks langemise või muu Reisijaga juhtunud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale sellega kaasnevas asjaajamises igakülgset abi;
7.2.4. Reisija poolt valitud hotellis ja/või reisi kestel kasutatavate transpordivahendites toimuvate tehniliste rikete eest, samuti hotellipersonali või transpordivahendite juhtide süülise käitumisega tekitatud kahjude eest;
7.2.5. juhtudel, mil Reisikorraldaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega.
7.3. Reisikorraldaja jaoks ei ole siduv Vahendaja poolt reisiteenuste müümisel esitatud infornatsioon, mis ei kajastu reisikataloogis või Reisikorraldaja poolt esitatud pakkumises.

8. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi
8.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisi reisikirjelduses esitatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisis muid muudatusi, tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijaid koheselt teavitada.
8.2. Kui reisi on tellinud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks reisikirjelduses esitatud kujul, on Reisikorraldajal õigus, tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendit, ajakava ja reisi marsruuti.

9. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
9.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:
9.1.1. reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Sellisel juhul kohustub Reisikorraldaja teavitama reisijaid vähemalt 14 päeva enne reisi toimumist;
9.1.2. vedaja, kes teostab Reisijate kohaletoomise sihtkohamaale ja äraviimise sihtkohamaalt, tühistab oma lennud selliselt, et neid ei ole võimalik asendada;
9.1.3. reisi toimumisega võidakse seada ohtu Reisija turvalisus. Antud juhtumina käsitletakse vaid reisi sihtriigis valitsevat poliitilist olukorda või mistahes muud olukorda, milles viibimine võib ohustada Reisija tervist või vara säilimist.
9.2. Juhul, kui reis on jäetud ära Tingimuste punktides 9.1.1-9.1.3 toodud asjaolude tõttu, on Reisijal õigus reisiteenuste asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist.
9.3. Reisikorraldajal on õigus Turismiteenuste leping lõpetada, kui Reisija või Vahendaja ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

10. Reisiteenuste lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu
10.1. Vääramatu jõu tõttu, mille tagajärjel on reisiteenuste osutamine võimatu või raskendatud, võivad nii Reisikorraldaja või Reisija Reisiteenuste lepingu igal ajal üles öelda.
10.2. Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui reisiteenuseid ei ole veel osutatud, kohustub Reisikorraldaja tagastama Reisijale reisiteenuste eest makstud summad, millest on maha arvatud hüvitis Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamise eest tehtud kulutuste (bürookulud) eest summas 45 eurot inimese kohta ning Reisikorraldaja poolt vahetult Reisijaga kantud kulud (viisa hankimine, Reisija poolt väljavalitud hotellile tasutud ettemaks jms).
10.3. Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui Reisija kasutab reisiteenuseid, kohustub Reisikorraldaja korraldama ja tagama Reisija tagasitoomise. Tagasireisiga seotud lisakulud kannavad Reisija ja Reisikorraldaja võrdsetes osades. Kõik muud ülesütlemise järgselt tekkivad lisakulud kannab kumbki pool ise.

11. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine
11.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse reisiteenuste mittevastavust esitatud reisikirjeldusele.
11.2. Puuduseks reisikorralduses ei või pidada:
11.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mille tekkimist on võimalik eeldada arvestades reisi sihtkohta, sh kultuurilisi eripärasid ja iseloomu;
11.2.2. lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldajast mitte olenevatest põhjustest;
11.2.3. hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide ülebroneerimine, mis ei ole tingitud Reisikorraldajast. Reisikorraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et ärajäänud hotell asendataks vähemalt samaväärse hotelliga;
11.2.4. Reisija poolt väljavalitud hotelli ja selles pakutavate teenuste mittevastavust Reisija ootustele. Nimetatud põhjusel toimuva hotelli vahetamisega seotud lisakulud kannab Reisija;
11.2.5. vahetult enne väljasõitu või reisi ajal hotellis või selle vahetus läheduses alanud renoveerimistöid;
11.2.6. puuduseid teenuste osutamisel, milliste olemasolust või võimalikust esinemisest on Reisijat teavitatud enne Reisilepingu sõlmimist või mille olemasolust oleks Reisija pidanud teadlik olema;
11.2.7. lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi muutumist või kohtade ülebroneerimist, kui vastavalt EÜ määrusele nr. 261/2004 ei ole selle eest vastutav ka lennuettevõte.
11.3. Reisija on kohustatud viivitamatult kirjalikult teavitama Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas esinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta. Puudustest teatamata jätmisel ei saa Reisija võimalike kahjunõuete esitamisel hilisemalt nendele tugineda.
11.4. Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtkohas, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis. Hüvitamisele kuulub ainult otsene kahju, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele.
11.5. Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, on Reisijal hiljemalt 10 päeva jooksul pärast Reisija naasmist esitada Reisikorraldajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensioon. Pretensioonile tuleb lisada nõude aluseks olevad dokumendid.
11.6. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija pagasi vedamise ja säilimise eest. Võimalike kahjude vältimiseks on seetõttu soovitatav sõlmida kindlustusandjaga pagasikindlustuse leping.

12. Erimeelsuste lahendamine
Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

13. Isikuandmed
13.1. Reisikorraldajal õigus töödelda vaid Reisilepingu täitmiseks vajaminevaid ning Reisija poolt eelnevalt avaldatud isikuandmeid. Nimetatud õigus laieneb ka Reisikorraldaja lepingulistele partneritele, kellele on Reisikorraldajal õigus isikuandmeid edastada ja kes on vahetult seotud Reisiteenuste osutamisega Reisijale. Muudel juhtudel võib Reisija isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele vaid siis, kui sellise kohustuse olemasolu tuleneb õigusaktidest.
13.2. Reisilepingu sõlmimisega annab Reisija Reisikorraldajale tagasivõtmatu nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks kolmandatele isikutele punktis 13.1. nimetatud kohustuste täitmiseks.

AVISTA TRAVEL - SINU REISIBÜROO