Päikselised sihtkohad ootavad Sind!

Liikluskindlustus

Mis on liikluskindlustus?

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik, mille alusel kindlustusselts hüvitab oma kliendi sõidukiga teeliikluses kolmandale isikule tekitatud kahjud.

Millist lepingut sõlmida?

Tavaleping

Liikluskindlustuse tavaleping tuleb sõlmida mootorsõidukile ja selle haagisele, mis on registreeritud või mis kuulub registreerimisele liiklusseaduses sätestatud liiklusregistris.
Tavalepingut saavad lisaks sõiduki omanikule sõlmida sõiduki registreerimistunnistusele kasutajana märgitud isik, volikirja alusel sõidukit kasutama volitatud isik või lepingu sõlmimiseks kirjalikult volitatud muu isik. Lepingu sõlmimise eest tasu ei võeta.
Tavalepingu sõlmimisel on võimalik valida kahe lepinguvariandi vahel: maksekohustutusega ja maksekohustuseta leping.

Maksekohustusega ehk JAH leping sobib hästi neile, kes kasutavad oma sõidukit aastaringselt. Lihtne ja mugav on jätta kindlustuskatte olemasolu tagamine Salva Kindlustuse hoolde. Salva Kindlustus saadab aegsasti enne eelneva poliisi lõppu Teie poolt soovitud postiaadressile uue kindlustuspoliisi ning arve.
Teie hooleks jääb vaid arve õigeaegselt tasuda ning turvaliselt rooli keerata. Koos pangas sõlmitud otsekorraldusega on JAH leping ideaalne viis viia kindlustuskatte olemasolu tagamiseks asjaajamine miinimumini. JAH lepingu suureks eeliseks on kindlustunne, et Teie sõidukil on alati kehtiv liikluskindlustuse poliis.
Väljastatud JAH lepingu poliisi katkestamiseks piisab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis allkirjastatud avaldusest ning leping muudetakse Teie poolt soovitud hetkest maksevabaks.

Maksekohustuseta ehk EI leping sobib paremini neile, kes kasutavad oma sõidukit periooditi. Alati, kui soovite sõidukit kasutada, pöördute vastava sooviga oma agendi poole või astute läbi lähimast Salva kontorist ning soetate poliisi täpselt selleks perioodiks, mille jooksul Te sõidukit kasutate. Eriti mugav ja kiire viis EI lepingu poliisi soetamiseks, on teha seda läbi interneti.

Tavapoliis

Liikluses osalemiseks tavalepingust üksi ei piisa. Lisaks tuleb osta tavapoliis, mis annab Teile kindlustuskaitse Eestis, Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Tavapoliisi kindlustusperiood on ühest päevast kuni 12 kuuni.
Soovi korral väljastame Teile rohelise kaardi, mis on sellel märgitud välisriikides kehtiv tavalepingu poliisi vorm. Rohelise kaardi saab väljastada samaks perioodiks mil kehtib tavapoliis.

Palju kohustuslik liikluskindlustus maksab?

Kindlustusmakse suurus sõltub kindlustusperioodi pikkusest, sõiduki omaniku riskikoefitsiendist, sõiduki tehnilistest näitajatest ning kasutuspiirkonnast.

Kuidas hüvitatakse kahju?

Tavalepingu alusel hüvitatakse Eestis, EL liikmesriigis, lepinguriigis ning poliisi vastava märke olemasolu korral ka teistes riikides tekitatud liikluskahju.

Liiklusõnnetuses on kaks osapoolt – süüdlane ja kannatanu. Süüdlase kindlustusselts hüvitab liiklusõnnetuses kannatanule tekkinud kahju. Süüdlasele varakahju ei hüvitata. Liiklusõnnetuse tekitajale hüvitatakse ainult ravikulud.
Liikluskahju koosneb isikukahjust ja varakahjust. Liikluskahju makstakse välja tegeliku kahju ulatuses, kuid ületamata Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära. Isikukahju hüvitamise piirmäär on 2,5 ning varakahju 0,5 miljonit eurot. Kui tegelik kahju ületab kehtestatud piirmäära, on kannatanul õigus vahe süüdlaselt sisse nõuda.

TASUTA SALVA AUTOABI

Salva Autoabi on Salva Kindlustuse klientidele mõeldud teenus sõiduautode ja kaubikutega seotud õnnetuse või ootamatu tehnilise rikke korral. Salva Autoabi telefon 684 4444 töötab ööpäevaringselt.

Salva Autoabi teenust saavad automaatselt kasutada kõik kehtivate Salva Kindlustuse kasko- või liikluskindlustuse lepingutega kaetud sõiduautode või kaubikute (maksimaalne registrimass 3500 kg) omanikud, nii varem sõlmitud lepingute kui uute sõlmitavate lepingute puhul.

Salva liikluskindlustuse omanikule on tasuta:

· Liiklusõnnetuse korral konsultatsioon Salva Autoabi telefonil 684 4444
· Liiklusõnnetuse fikseerimine ja vormistamistoimingute teostamine õnnetuse toimumise paigas

Liiklusõnnetuse toimumispaiga, õnnetuses osalenud isikute ütluste ning kannatada saanud sõidukite ja vara seisundi täpne fikseerimine kohapeal aitab kaasa ladusale kahjukäsitlusprotsessile. Salva Autoabi on liiklusõnnetuse korral valmis ööpäevaringselt telefoni teel andma asjatundlikku nõu esmaste liiklusõnnetuse vormistamistoimingute kohta või kliendi soovi korral tulema neid õnnetuspaika teostama.

Kohapeal aitab Salva Autoabi kliendil täita vormi Teade liiklusõnnetusest; teeb fotod sündmuskohast, osalenud sõidukitest ja kahjudest; võtab seletused ja dokumendikoopiad osalenud pooltelt; viib läbi muud liiklusõnnetuse vormistamisel vajalikuks osutuvad toimingud ning koondab kogutud materjalid kahjutoimikuks, mille edastab Salva Kahjukäsitluse OÜ-le. Kui Salva klient on õnnetusjuhtumis kannatanu, siis edastame kahjutoimiku süüdlase kindlustusseltsile.

Õnnetuses osalenud Salva kliendile tähendab see kindlasti aja kokkuhoidu kahjukäsitlusprotsessi läbiviimisel ning kindlustunnet, et vajalikud esmased kahjujuhtumi vormistamistoimingud on korrektselt teostatud.

Salva Autoabi telefon 684 4444 töötab ööpäevaringselt ning teenuse osutamise piirkond on Eesti Vabariigi mandriosa, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu avalikud teed.

Lisainfo: kaja@avistatravel.ee, tel. 5070502

AVISTA TRAVEL - SINU REISIBÜROO